Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Zaoyuan Courtyard

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Beijing
Tài sản tốt nhất trong Beijing
Tài sản rẻ nhất trong Beijing

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Khách sạn du lịch hạng
Zaoyuan Courtyard
4.5   

2 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Welcome to Zaoyuan Courtyard where gives you a " home away from home" feeling