Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Guilin Zelin Hotel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Guilin
Tài sản tốt nhất trong Guilin
Tài sản rẻ nhất trong Guilin

Tài sản phổ biến nhất trong China
Tài sản tốt nhất trong China
Tài sản rẻ nhất trong China

Điểm đến tuyệt vời
Guilin Zelin Hotel

Khách sạn

WOW!!!!! Great Deals in Zelin hotel!!BOOK NOW!Good location, convenience Three Star hotel standrand with Lowest room rate only RMB158 yuan with free pick-up service. Effective from Aug 2010. Guilin Zelin Hotel is only 5 minutes walk from Guilin train station